Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6

Шымкент қаласы әкімдігінің «№ 6 балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы – 200 жатын орынды және күндізгі жартылай стационарында 65 жатын орынды, жүйке жүйелерінің ақауы бар мүгедек балаларға арналған 3 жастан 18 жасқа дейін және күндізгі стационарда 1,5 жастан 18 жасқа дейін мамандандырылған көмектің барлық түрін қамтитын ірі көпсалалы мекеме.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің 2015 жылғы 26 наурыздағы №165 қаулысымен бекітілген халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету Стандартына сәйкес орталықта әлеуметтік қызметтің 8 түрі көрсетіледі:

әлеуметтік-тұрмыстық,
әлеуметтік-дәрігерлік,
әлеуметтік-психологиялық,
әлеуметтік-педагогикалық,
әлеуметтік-еңбек,
әлеуметтік-мәдени,
әлеуметтік-эканомикалық
әлеуметтік-құқықтық.

Медициналық-әлеуметтік қызметтің басым бағыттары :

Орталықта әрбір топқа қарастырылған: жатын бөлме, ойын бөлмесі, түзету сабақтарын жүргізуге аранлған мамандандырылған бөлме, музыка бөлмесі, кинотеатр, гарденотерапия бөлмесі, 3 – Монтессери бөлмесі, қуыршақ театры, логопед, психолог бөлмелері, 2-Сенсорлық бөлме, еңбек бөлмесі бар. Сонымен қатар оңалту бойынша тағайындалған және бекітілген кестеге сәйкес балалардың ем қабылдауы үшін жүзу бассейні бар.
Қызмет алушыларды тұру ғимараттарына орналастыру барысында олардың денсаулық, дене және психикалық жағдайлары, жас ерекшелігі және иілу-бүгілу жағдайы, психологиялық сәйкестігі, жеке дамуы мен әлеуметтену деңгейі есепке алынады.
Арнайы әлеуметтік қызметтердің қажеттілігіне қарай әлеуметтік қызметкерлер, дәрігерлер, педагогтар және басқа да мекеменің стационарлық және күндізгі жартылай стационарлық қызметкерлер бекітілген.
Мекемеде қызмет алушылардың мінездерін түзету және психологиялық көмек көрсету мақсатында жүйелі түрде психологиялық іс-шаралар өткізіліп отырады: маниторинг, әңгімелер, тыңдау, сергіту, белсенділікке бейімдеу, өмір сүру тонусына психикалық қолдау көрсету және тренингтер. Сонымен қатар шұғыл психиатриялық және психологиялық көмек көрсетіледі. Педагог-дефектологтар әлеуметтік ортаны бағдарлауға және өзіндік қызметті арттыруға, тұрмыс және еңбек дағдыларына бағытталған оқу-тәрбие, түзету сабақтарын жүргізеді. Балалардың сенсорлық танымын қалыптастыру, тіл мүкістігін қалпына келтіру бойынша қызмет көрсетеді, педагогтар түзету сабағын жүргізу барысында Монтессори әдісін белсенді түрде пайдаланады.

Коммунальное государственное учреждение «Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6» акимата города Шымкент»
Детский центр оказания специальных социальных услуг – крупный многопрофильный стационар на 200 койко-мест и 65 койко-мест в полустационаре , в которых сосредоточены все виды специализированной помощи для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями.
На основании Стандарта оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 165, в центре оказывается 8 видов социальных услуг:

социально- бытовые,
социально- медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-трудовые,
социально –культурные,
социально- экономические,
социально- правовые.

Приоритетными направлениями развития медико- социальной службы являются:

Создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним ;
Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара и полустационара в соответствии с установленными настоящим Стандартом объемами,
Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции,
Повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.
В центре на каждую группу предусмотрены: спальная комната, игровая комната, специализированный кабинет для проведения коррекционных занятий, музыкальный кабинет, кинотеатр, кабинет гарденотерапии, кабинет кукольной терапии, 3 кабинета Монтессори, кабинеты логопеда, психолога, 2 сенсорных кабинета, кабинеты труда и бассейн с подогревом.

При размещении получателей услуг в жилых помещениях учитывается состояние их здоровья, возрастные особенности физического и психического состояния, наклонности, психологическая совместимость, уровень личностного развития и социализации. Потребности в специальных социальных услугах определяюся социальными работниками, врачами, педагогами и другими специалистами организации стационарного и полустационарного типов.

С целью оказания психологической коррекции своевременно проводятся психологические мероприятия: беседы, общения, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психическая поддержка жизненного тонуса. Так же, оказывается экстренная психологическая помощь. Педагогами проводятся учебно-воспитательные, коррекционные занятия, направленные ориентацию в социальной среде, на развитие и повышение самостоятельной деятельности, прививание бытовых и трудовых навыков. Оказываются услуги по формированию сенсорных познаний детей,восстановлению недоразвития речи, при проведении коррекционных занятий педагогами активно используются методы Монтессори.

Закрыть меню